Registrácia pretekára

Muž Žena
  
  
Podmienky účasti:
 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť
 • účastníci mladší ako 18 rokov musia predložiť súhlasu zákonného zástupcu so štartom na pretekoch
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného.
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené
 • Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014.
 • Vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý/á/ absolvovať trať pretekov a zúčastňujem sa ich na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Beriem na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu alebo poškodenie osobných veci
Úhrada štartovného:
Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií.
Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa:
  IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie